بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
رياست
 
 
 
 
 
 
 
سرپرست بيمارستان حاجي عزيزي جويبار : جناب آقاي دكترعلي شوپاي جويباري
 
رشته تحصيلي : متخصص داخلي
 
 
 
   شرح وظايف 
 
     
   1- نظارت برحسن انجام خط مشي اجرائي بيمارستان در قالب سياستها ، مقررات و ضــــوابط تدوين شده آموزش عملي ، تحقيقات باليني و درمان سرپائي و بستري و اظهار نظر در مورد تهيه آئين نامه ها و دستورالعملهاي مورد نياز

2- هدايت،هماهنگي ورهبري فعاليتها وبرنامه هاي فني، آموزشي ، دانشجوئي ، تحقيقاتي و درماني و اداري بيمارستان برابر طرحهاي مصوب

3- بررسي و تصويب پيشنهادها و گزارشهاي ارائه شده درخصوص فعاليتهاي مختلف بيمارستان و ساير امور جاري در زمينه خدمـات درماني ، بهداشتي و اداري ومالي و ارسال آن به مقامات مافوق در صورت لزوم

4- سرپرستي و ايجاد هماهنگي درمورد ارائه خدمات درماني توسط گروه پزشكي

5- ايجـــــاد كميته هاي لازم بيمارستاني و انتخاب افراد هركميته با همكاري مسئولين ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظائف هركميته در جهت رفع مشكلات و نواقص اجرائي آنها

6- نظارت بر حسن اجراي وظائف خدمات درماني و پاراكلينيكي

7- نظارت و سرپرستي در مورد كادر پرستاري و رفع مشكلات موجود با نظر مسئول مربوطه

8- شركت در جلسات شوراي پزشكي بعنوان رئيس شورا و بحث و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هاي روساي بخش و مسائل درماني واحدهاي پاراكلينيكي بيمارستان

9- انجام وظيفه بعنوان عضو هيئت علمي يا رئيس بخش در رشته تخصصي مربوطه علاوه بر سرپرستي بيمارستان در صورت لزوم

10- عقد قرارداد هاي آموزشي يا درماني با ساير سازمانها و موسسات با رعايت مقررات مربوطه

11- برقراري ارتباط با دانشكده هاي علوم پزشكي به منظور معرفي و توجيه سياستهاي كلي آموزش دانشجويان

12- نظارت در پيش بيني بودجه وعملكرد كميته مالي ومصرف بودجه به منظور صرفه جوئي در هزينه ها

13- نظارت بر انتصاب كادر پزشكي و غير پزشكي بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه وسعي در تامين پرسنل مورد نياز براساس برنامه هاي درماني و نوع فعاليت بيمارستان

14- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد شكايات مراجعين با همكاري مدير بيمارستان

15- نظارت بر ارزشيابي كار كاركنان بيمارستان به منظور بهبود كيفيت خدمات درماني و افزايش سطح كارائي

16- گزارش عمليات انجام شده به مقامات مافوق و انجام مشاوره با مقام وزارت در مورد امور فني

17- انجام ساير امور در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

 
1398/11/05
Powered by DorsaPortal