بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
تاريخچه

 تاريخچه شهر جويبار


شهرستان جويبار با حدود سيصد كيلومتر مربع وسعت ،بين درياي مازندران و شهرستان هاي ساري ،قائمشهر و بابلسر قرار دارد.جمعيت شهري آن طبق سرشماري سال 85 برابر 28924 نفرو جمعيت روستايي آن 41633 نفر مي باشد.

بر اساس شواهد و مستندات مكتوب تاريخي سابقه و گذشته تاريخي اين شهرستان با محدوده جغرافيايي گسترده تر از محدوده جغرافيايي فعلي اين شهرستان برمي گردد به دوران صدر اسلام و شايد هم جلوتر از بعثت رسول (ص) كه در اين مورد بايد كنكاش بيشتري در اسناد و كتوب تاريخي باقيمانده از گذشتگان پرداخت. جويبار از نظر بافت جمعيتي از قوميت هاي مختلف تشكيل شده كه بعضي از اقوام خودشان و بعضي ها بنا بر دستور پادشاهان و امراي مملكتي در زمانهاي مختلف براي تعمين امنيت منطقه از هجوم و تاخت تركمن ها ازبك ها قرقيز ها و روس ها در اين نواحي سكونت داده شده اند اقوام ساكن در محدوده شهري و مناطق روستايي ،شهرستان بدين قرار است

الف كردها: كه بيش از دوره ناصرالدين شاه به منطقه گيلخواران كوچ كردند.روايت است كه نظر شاه و حاكمان وقت اين بود كه كردهارا به  ابن آبادي ها كوچ دهند تا هم اجتماع كردها در غرب كشور و قدرت آنان مزاحمتي ايجاد نكند و هم براي محافظت منطقه ساحلي دريا امنيتي تأمين شود.هم اكنون هم در شهر جويبار منطقه اي به نام «كرد محله» وجود دارد.كه نام فاميلي ساكنان آن مدانلو مي باشد.

ب)ترك ها: در محلي به نام «ترك محله» در آبادي پهناب كه در گذشته از اقوام ترك ن‍‍‍‍‍ژاد خانواده هايي در آنجا سكونت داشتند

ج)سادات گيلخواران: شجره نسبي اين طايفه در حال حاضر به مير عبدالعظيم مي رسد كه برايشان در خيابان فرهنگ ساري هم اكنون آرامگاهي به نام  «مير سر روضه وجود دارد و از نسل امام حسين (ع) مي باشند

د)قزويني ها:هم اكنون بازماندگان آنان در لهجه و طرز زندگي و آداب و رسوم با ساكنان بومي جويبار تفاوت چشمگيري ندارند

ه)شهميرزادي ها:بايد از شهميرزاد اطراف سمنان باشند كه برخي از آنان با همان نام «شهميرزادي» در جويبار سكونت دارند

و) لاهيجان:كه در جون محله يا جوان محله و سراجكلا ساكنند كه نام گروهي از آن ها «جواني» مي باشد

ز) مهاجراني ديگر هم به نام هاي «بربري، زيار و گيلاني» در گيلخواران ساكن شدند

ي)و گروهي از خانواده هاي قديمي جويبار شامل: خاندان «رضاقلي توكلي» در كلاگر محله، خاندان «حاج شيخ نصرالله تقوايي» در باغبان محله، خاندان «حاج اصغر شفيعي» در سراجكلا خاندان «حاج تقي مجيدايي» در بالا محله و ...    

*معمولا در گيلخواران اربابان حاكميت داشتن چنان كه پدر «مكرمي»در زمان ناصرالدين شاه در كرد كلا بر مردم فرماندهي داشت و« حسن خان» در لاريم و «ياورخان و جعفر قلي ارباب و سرتيپ صارم نظام» در جويبار به نام ارباب فرمانروا بودند.

برخي از مكتب خانه هاي جويبار عبارت بودند از :

مرحوم آقاي« شيخ حسين منتظري» در جوان محله

كربلايي «حسين يدالهي» در جوان محله

مرحوم كربلايي« غلام حسين معلمي» در كلاگرمحله

مرحوم كربلايي« شيخ اسماعيل زيرك» در فقيه محله

مرحوم «علي جان كاظمي» در بالا محله

كربلايي «سليمان واحد» در بالامحله

همچنين در جويبار برخي از زنان باسواد هم مكتب خانه داشتند به اين معلمان زن «ملا باجي» و به معلمان مرد معمولا«ملا عمو» مي گفتند.

 


شهرستان جويبار با حدود سيصد كيلومتر مربع وسعت ،بين درياي مازندران و شهرستان هاي ساري ،قائمشهر و بابلسر قرار دارد.جمعيت شهري آن طبق سرشماري سال 85 برابر 28924 نفرو جمعيت روستايي آن 41633 نفر مي باشد.

بر اساس شواهد و مستندات مكتوب تاريخي سابقه و گذشته تاريخي اين شهرستان با محدوده جغرافيايي گسترده تر از محدوده جغرافيايي فعلي اين شهرستان برمي گردد به دوران صدر اسلام و شايد هم جلوتر از بعثت رسول (ص) كه در اين مورد بايد كنكاش بيشتري در اسناد و كتوب تاريخي باقيمانده از گذشتگان پرداخت. جويبار از نظر بافت جمعيتي از قوميت هاي مختلف تشكيل شده كه بعضي از اقوام خودشان و بعضي ها بنا بر دستور پادشاهان و امراي مملكتي در زمانهاي مختلف براي تعمين امنيت منطقه از هجوم و تاخت تركمن ها ازبك ها قرقيز ها و روس ها در اين نواحي سكونت داده شده اند اقوام ساكن در محدوده شهري و مناطق روستايي ،شهرستان بدين قرار است

الف كردها: كه بيش از دوره ناصرالدين شاه به منطقه گيلخواران كوچ كردند.روايت است كه نظر شاه و حاكمان وقت اين بود كه كردهارا به  ابن آبادي ها كوچ دهند تا هم اجتماع كردها در غرب كشور و قدرت آنان مزاحمتي ايجاد نكند و هم براي محافظت منطقه ساحلي دريا امنيتي تأمين شود.هم اكنون هم در شهر جويبار منطقه اي به نام «كرد محله» وجود دارد.كه نام فاميلي ساكنان آن مدانلو مي باشد.

ب)ترك ها: در محلي به نام «ترك محله» در آبادي پهناب كه در گذشته از اقوام ترك ن‍‍‍‍‍ژاد خانواده هايي در آنجا سكونت داشتند

ج)سادات گيلخواران: شجره نسبي اين طايفه در حال حاضر به مير عبدالعظيم مي رسد كه برايشان در خيابان فرهنگ ساري هم اكنون آرامگاهي به نام  «مير سر روضه وجود دارد و از نسل امام حسين (ع) مي باشند

د)قزويني ها:هم اكنون بازماندگان آنان در لهجه و طرز زندگي و آداب و رسوم با ساكنان بومي جويبار تفاوت چشمگيري ندارند

ه)شهميرزادي ها:بايد از شهميرزاد اطراف سمنان باشند كه برخي از آنان با همان نام «شهميرزادي» در جويبار سكونت دارند

و) لاهيجان:كه در جون محله يا جوان محله و سراجكلا ساكنند كه نام گروهي از آن ها «جواني» مي باشد

ز) مهاجراني ديگر هم به نام هاي «بربري، زيار و گيلاني» در گيلخواران ساكن شدند

ي)و گروهي از خانواده هاي قديمي جويبار شامل: خاندان «رضاقلي توكلي» در كلاگر محله، خاندان «حاج شيخ نصرالله تقوايي» در باغبان محله، خاندان «حاج اصغر شفيعي» در سراجكلا خاندان «حاج تقي مجيدايي» در بالا محله و ...    

*معمولا در گيلخواران اربابان حاكميت داشتن چنان كه پدر «مكرمي»در زمان ناصرالدين شاه در كرد كلا بر مردم فرماندهي داشت و« حسن خان» در لاريم و «ياورخان و جعفر قلي ارباب و سرتيپ صارم نظام» در جويبار به نام ارباب فرمانروا بودند.

برخي از مكتب خانه هاي جويبار عبارت بودند از :

مرحوم آقاي« شيخ حسين منتظري» در جوان محله

كربلايي «حسين يدالهي» در جوان محله

مرحوم كربلايي« غلام حسين معلمي» در كلاگرمحله

مرحوم كربلايي« شيخ اسماعيل زيرك» در فقيه محله

مرحوم «علي جان كاظمي» در بالا محله

كربلايي «سليمان واحد» در بالامحله

همچنين در جويبار برخي از زنان باسواد هم مكتب خانه داشتند به اين معلمان زن «ملا باجي» و به معلمان مرد معمولا«ملا عمو» مي گفتند.

1397/09/28
Powered by DorsaPortal