بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
مديريت پرستاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدير خدمات پرستاري : سركار خانم شهربانو عربي
 
 رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري
 
 
 
 
شرح وظايف 
 
 
 1. برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقا كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2. گردآوري اطلاعات از مركز شامل : نمودار سازماني مصوب ، هدف، نوع فعاليت ، گزارشات ماهيانه و ساليانه ، گزارش حسابرسي پرستاريف پرونده هاي كاركنان ، مصاحبه با كاركنان

- مددجويان : بر حسب نوع بستريف نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نيروي انساني ( پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمــل و هوشبـــري و ساير كادر وابسته ) ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات

3. شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

4. تعيين اهداف ( كوتاه مدت، ميان مدت ، دراز مدت ) مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ و ارتقا سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو ، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط

5. تعين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6. برنامه ريـــزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شـــــرح وظايف مـــدون ( آموزشي ، پژوهشي ، كنترل ، نظارت كنترل
عفونت و . .. )

7. ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

9. ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز

10. جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

11. ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

12. مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

13. تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14. مشاركت در طرح هاي پژوهشي

15. برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

16. انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستار

 17. ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط

18. تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي

19. تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

20. بكارگيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

21. پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

22. پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

23. تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و ... كاركنان گروه پرستاري

24. رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني

25. ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و . . 

26. اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيرش در كاركنان ( تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري

27. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

28. تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوري ها علمي حل مساله

29. تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشنا سازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها

30. انجام ساير امور در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق                                                                                                                                  
1397/10/04
Powered by DorsaPortal