بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
داخلي

 

نام پزشك

 

 

نوع تخصص

 

دكتر علي شوپاي

 

 

متخصص داخلي

 

دكتر محمد ورشويي

 

 

متخصص داخلي

 

 

دكتر مصطفي عليزاده فروتن

 

 

 

متخصص داخلي

 

 

دكتر سمانه حجتي

 

 

 

متخصص داخلي

 

 

 

نكات قابل توجه

1.      با توجه به اينكه روزهاي حضور پزشكان متخصص داخلي در درمانگاه بيمارستان متغير مي باشد بنابراين روزهاي حضور پزشكان به تفكيك روز ثبت نشده است.

2.       روزهاي حضور پزشكان متخصص داخلي در درمانگاه بيمارستان براي شيفت صبح  از شنبه تا پنج شنبه و براي شيفت عصر از شنبه تا چهارشنبه مي باشد.

1397/10/02
Powered by DorsaPortal