بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
مديريت بيمارستان
مدير داخلي بيمارستان : جناب آقاي محسن باقري
 
رشته تحصيلي : كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني 
 
 
 
   شرح وظايف 
 
 
 1- كسب خط مشي و دستورالعمل اجرائي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان

2- تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي وارائه آموزش و راهنمائي آنان

3- ايجاد هماهنگي وهدايت فعاليتها وعمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي

4- بررسي و گزارش چگونگي عمليات و صورتهاي مالي وبيلان وحسابهاي بيمارستان

5- نظارت بر چگونگي بررسي و مميزي حسابها و اسناد مالي هزينه ها و درآمدهاي بيمارستان

6- نظارت كلي برچگونگي مصرف اعتبارت بمنظوذر حصول اطمينان ازصحت اجراي برنامه ها

7- نظارت مستمر درنگاهداري حسابهاي اموال انبارها و ثبت دفار فرعي و معين و كل براساس ضوابط تعيين شده

8- نظارت مستمر برنحوه اجراي هزينه ها و پرداختها و رسيدگي باسناد هزينمه

9- بررسي مستمر نحوه اجراي خدمات واحدهاي تحت سرپرستي و راهنمايي و ارشاد كاركنان

10- رسيدگي به بودجه وكنترل مخارج تنظيم بودجه امضا اسناد با امضاي رياست بيمارستان

11- تصويب و تائيد كليه اسناد حسابداري و دستور پرداختهاي مربوط به خريد لوازم فوري درحدود اختيارات

12- تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستاني همراه با ارائه پيشنهادو راه حلها مناسب جهت رئيس بيمارستان

13- شركت درجلسات و ارائه پيشنهادات اعلام درمورد تغييرات مفيد در زمينه بهبود گردش كار و نحوه اجراي عمليات

14- تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستاني

15- نظارت و رسيدگي بامور اداري مالي تغذيه تاسيسات انبار و ساير قسمتهاي غير پزشكي

16- تهيه و تنظيم بودجه بيمارستان بانظر مقامات فني بيمارستان

17- پيش بيني كليه احتياجات بيمارستاني شامل نيروي انساني و منابع ديگر

18- سرپرستي و تنظيم برنامه كار قسمتهاي تحت نظارت

19-كنترل مواد خام و اغذيه آشپزخانه از لحاظ كمي و كيفي

20- كنترل و رسيدگي به وضع غذايي بيماران

21- تهيه گزارش از فعاليتها پيشرفتها مشكلات جهت سرپرست مربوطه

22- انجام ساير امور در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1397/09/29
Powered by DorsaPortal