بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
رياست امور مالي
رئيس امور مالي : جناب آقاي بيژن بوداغي ماليدره 
 
رشته تحصيلي : كارشناسي ارشد مديريت مالي 
 
 
 
 شرح وظايف
 
 
 1- نظارت بر ثبت دفاتر توسط كاركنان واحد و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معين اعتبارات و تعهدات و دفتر كل

2- نظارت بر تهيه و تنظيم اهميت هاي تنظيمي و كنترل حسابهاي مربوط به منظور رفع اختلافات

3- نظارت بررسي پرداختها علي الحساب ها و اسناد مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قوانيني و مقررات مالي

4- نظارت بر تعيين سرفصل حساب ها و تهيه تراز عمليات تهيه تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها

5- راهنمايي و كنترل كار زير مجموعه و بررسي صورتحسابهاي تنظيمي آنها

6- رسيدگي، اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مالي و حسابداري

7- نظارت بر حسن اجراي بودجه واحدهاي ذيربط و اتخاذ تدابير و ارائه راهنمائيهاي لازم

8- شركت در كميته ها و جلسه مربوطه

9- مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آنها

10- نظارت بر تنظيم حساب ماهانه و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح

11- نظارت بر وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب

12- نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و استعلامها

13- نظارت بر حسن انجام خريدهاي مربوطه

14- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

 
 
1397/09/29
Powered by DorsaPortal