بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
رياست اداره امور عمومي
رئيس اداره امور عمومي : جناب آقاي سيد حميد ساداتي
 
 
 رشته تحصيلي : كارشناسي ارشد مديريت دولتي
 
 
 
شرح وظايف 
 
 
 1- برقراري ارتباط با ارگانهاي دولتي و خصوصي

2- پيشنهاد استخدام افراد مورد نياز مديريت و اعلام نياز نيروهاي طرحي

3- تكميل پرونده استخدامي افراد جديدالاستخدام و برقراري حقوق و مزاياي مشاغل مختلف با رعايت ضوابط و قوانين موجود

4- اجراي صحيح مقررات و مصوبه هاي مجلس و هيآت دولت

5- صدور احكام حقوقي، دستمزد، پاداش، فوق العاده ها و مآموريت ها و مرخصي ها، اعطاي گروهها و مزاياي قانوني از بدو استخدام تا پايان خدمات دولتي

6- ارزشيابي كاركنان بر اساس معيارهاي تدوين شده

7- تهيه گزارش تخلف هاي اداري كاركنان در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصلاح

8- تجزيه و تحليلي اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات اداري و استخدامي

9- مطالعه قوانيني و مقررات استخدامي و اظهارنظر و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانيني مورد عمل

10- نظارت بر اجراي قوانين و بخشنامه هاي اداري و مالي

11- انجام امور مربوط به تعاون و بيمه و رفاه كارمندان

12- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

13- مطالعه و بررسي تشكيلات سازمان

14- رسيدگي و پاسخ به درخواستهاي مختلف كاركنان

15- پيش بيني احتياجات پرسنل

16- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1397/10/04
Powered by DorsaPortal