بيمارستان حاج عزيزي جويبار
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
ICU

سكته مغزي :

يك شرايط بحراني است و زماني ايجاد مي شود كه جريان خون به مغز در اثر وجود يك لخته خون قطع شود يا يك رگ خوني مغز پاره شود.با قطع جريان خون سلول هاي مغزي از بين مي روند كه مي تواند منجر به ايجاد علائم جدي، ناتواني هاي پايدار يا حتي مرگ شود.

عوامل موثر :

*فشار خون بالا

*ضخيم شدن ديواره رگ هاي خوني بر اثر چربي خون بالا

*حركت لخته هاي خوني از قلب به سمت مغز در بيماريهاي قلبي كه ريتم قلب را دچار اختلال مي كنند.

علائم:

*سردرد شديد و ناگهاني بدون علت

*احساس بي حسي يا فلج ناگهاني يك طرف بدن يا صورت

*اختلال در قدرت تكلم و اشكال در بيان كردن كلمات

*بي اختياري ادرار و مدفوع

*تاري ديد يا كاهش ناگهاني بينايي

مراقبت هاي لازم:

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺠﺎري ادراري

اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎرى در دﻓﻊ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراى ﺳﻨﺪﻫﺎى ادرارى ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﺣﺘﺒﺎس ادرارى دﻓﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت ﻛﺪر ﺷﺪن رﻧﮓ ادرار و ﻳﺎ ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪ (در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﻫﺮ 7 ﺗﺎ 14 روز ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ) ﺷﺴﺖ و ﺷﻮى ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻻزم اﺳﺖ وﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر را ﻋﺎدت داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺨﺼﻲ دﻓﻊ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل و ﻳﺎﻳﺒﻮﺳﺖﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺸﻮرت ﺷﻮد.

مراقبت از سيستم گوارشي:

رژيم غذايي كم نمك، كم چربي، حاوي ميوه و سبزيجات تازه به بيمار داده شود.در صورت ابتلاي بيمار به ديابت، مواد شيرين داده نشود.در صورتيكه به دليل عدم بلع مناسب، براي بيمار لوله بيني معده گذاشته شده، مايعات و مواد غذايي نرم هر 3 ساعت داده شده و پس از آن لوله بامقداري آب شسته شود.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭼﺸﻢ

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﭘﻠﻚ زدن دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﻄﺮه ﻫﺎى اﺷﻚ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﺣﺘﻤﺎل زﺧﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ در ﻧﻮاﺣﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻓﺮادى ﻛﻪ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎرى دﻳﺎﺑﺖ ( ﻗﻨﺪ) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ2 ﺳﺎﻋﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻻزم اﺳﺖ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻲ و ﻳﺎ درﺳﺖ ﻛﺮدن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻗﺮار دادن آن درزﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺷﺴﺖ و ﺷﻮى ﻣﺮﺗﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ( وﻳﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮى ﺑﭽﻪ) در ﺻﻮرت ﺑﺮوز زﺧﻢاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ از ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ و ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﻚ و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻻزم اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮورى اﺳﺖ.

ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮدن ﻫﻮاي دﻣﻲ

در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﺪه و ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ ( راه ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ) دارﻧﺪ ﻫﻮاى ﺗﻨﻔﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺨﺎط ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﻮر و ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺮدن ﻫﻮاى اﻃﺎق از اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى ﺷﻮد.

ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت از ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﻳﻲ

ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﻛﺮد. ﻣﻴﺘﻮان ﻛﻒ دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎر زد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻛﻤﻚ ﻛﺮد.

ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ اﻧﺪام ﻫﺎ

ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ و ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت اﻧﺪاﻣﻬﺎ را ﺣﺮﻛﺖ داد و ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ از ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد و از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮد در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ورم در دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﺶ و ﻳﺎ ﭘﺘﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻗﺮار داد.

ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ. روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭼﺮاغ- ﺳﺮو ﺻﺪا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺮدد ﺗﺠﻮﻳﺰ آرام ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺣﻤﺎﻳﺖ رواﻧﻲ

اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ.معمولا دادن داروى آﻧﺘﻲ اﺳﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺻﺪﻣﺎت

در ﺻﻮرت ﺑﻲ ﻗﺮارى و ﺣﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ارادى اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺮاف ﺗﺨﺖ و ﻳﺎ رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﺮده و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻗﺮار دادن وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎزا و ﻳﺎ ﺑﺮﻗﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورد. ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ و ﺣﺮﻛﺖ دادن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮاﻗﺐ راه ﻫﻮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻔﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ.

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺑﻴﻤﺎران

ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻴﺎرى ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺮات و ﻳﺎ ﻋﻮاﻗﺒﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺮدد.

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :

 

*ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﻨﺰل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻛﻢ ﻧﻤﻚ و ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

 

*اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻻزم اﺳﺖ. *ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﻳﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ و ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

 

*ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ديابت دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ديابتي بايد در اين بيماران رعايت شود.

 

 

*كنترل مناسب فشار خون و چربي خون مهمترين راه پيشگيري از سكته مغزي*


 

1398/11/05
Powered by DorsaPortal